Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych
Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu
Godło Orła Białego

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym pod hasłem „Mama w oczach dziecka”.

Mama w oczach dziecka

Adresatami konkursu są uczniowie szkół szpitalnych i sanatoryjnych

Organizator: Zespół Szkół nr 110

Cele konkursu:

 • Uwrażliwienie dziecka na poczucie przynależności do rodziny
 • Rozwijanie wrażliwości dziecka
 • Pobudzanie i rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci
 • Inspirowanie uczniów do różnorodnych działań twórczych
 • Prezentacja dziecięcej twórczości plastycznej

Zasady konkursu:

 1. Konkurs kierowany jest do uczniów zerówek, szkół podstawowych, III gimnazjum, uczniów szkół ponadpodstawowych przebywających w szpitalach i sanatoriach
 2. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:
  1. Kategoria literacka
  2. Kategoria plastyczna
 3. Prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych:
 4. Kategoria dzieci młodszych od O -III szkoły podstawowej
 5. Klasy IV – VI szkoły podstawowej
 6. Klasy VII, VIII szkoły podstawowej oraz III gimnazjum
 7. Uczniów szkół ponadpodstawowych
 8. Przedmiotem konkursu jest:
 • Napisanie wiersza o mamie – kategoria literacka
 • Wykonanie pracy plastycznej techniką płaską, format pracy nie większy niż A3.
 1. Każdy uczeń wybiera jedną kategorię, wykonuje pracę samodzielnie
 2. Komisja konkursowa w szczególności zwracać będzie uwagę na pomysłowość i samodzielność, oryginalność, estetykę, zgodność wykonania pracy z tematem. Nie będą brane pod uwagę prace niespełniające wymogów regulaminu oraz zniszczone podczas przesyłki
 3. Każda praca powinna być opisana – powinny się na niej znaleźć następujące dane:
 • Imię i nazwisko autora, wiek, klasa oraz dokładny adres zamieszkania
 • Imię i nazwisko nauczyciela, adres placówki, telefon kontaktowy, adres e-mail
 • Do każdej pracy należy załączyć podpisaną przez opiekuna prawnego ucznia zgodę na udział w konkursie i przetwarzanie przez organizatora danych osobowych
 1. Prace należy przesłać do 30 kwietnia 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres szkoły: Zespół Szkół nr 110 Szpitalna 27/33, 60-572  Poznań  dopisek Konkurs plastyczny
 1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 21 maja 2019 roku. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie szkoły zss110.pl
 2. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora
 3. Nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z udzieleniem przez uczestników zgody na umieszczenie ich danych osobowych i prac nagrodzonych w Internecie
 4. Nadesłane prace będą wyeksponowane na terenie szkoły podczas uroczystości z okazji Dnia Matki
 5. Komisja konkursowa przyzna nagrody oraz dyplomy za zajęcie I,II,III miejsca w każdej kategorii wiekowej. Organizator może przyznać również wyróżnienia.

Osoba odpowiedzialna za organizację konkursu:

        Agnieszka Guzicka e -mail aguzicka22@gmail.com