Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych
Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu
Godło Orła Białego

Zespół Szkół nr 110 zaprasza dzieci i młodzież ze szkół szpitalnych i sanatoryjnych do udziału w konkursie plastycznym

pt: „Narysujemy swoje prawa i świętujmy 10 grudnia – Dzień Praw Człowieka!”

CELE KONKURSU:

 • Uwrażliwianie dzieci na dobro drugiego człowieka.
 • Przypomnienie treści Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
 • Utrwalenie wiedzy na temat przysługujących każdemu człowiekowi praw.
 • Odreagowanie negatywnych emocji związanych z pobytem w szpitalu lub sanatorium.
 • Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem, wyobraźni i kreatywności uczniów.
 • Rozwijanie zdolności plastycznych dzieci.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

 1. Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół podstawowych,oraz szkół ponadpodstawowych.
 2. Każdy uczestnik wykonuje pracę techniką płaską w formacie A3 lub A4.
 3. Uczestnik konkursu wybiera jedno prawo z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, następnie dokonuje próby jego zilustrowania wg własnego pomysłu, projektu. Praca powinna być zaplanowana tak, aby umieścić na niej wybrane prawo w formie cytatu.
 4. Na odwrocie pracy należy umieścić:
 • metryczkę zawierającą: IMIĘ I NAZWISKO, WIEK, KLASA, ADRES SZKOŁY(pieczątka), ADRES DOMOWY, IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA.
 • zgodę rodzica/ opiekuna prawnego na wykorzystanie prac plastycznych w celach promocyjnych szkoły.

KATEGORIE WIEKOWE:

 1. Klasy IV –VIII (szkoła podstawowa)
 2. Klasy I-IV (szkoła ponadpodstawowa)

KRYTERIA OCENY PRACY:

 • pomysłowość,
 • oryginalność,
 • kompozycja pracy,
 • samodzielność wykonania,
 • estetyka,
 • zgodność z tematem,
 • każda praca powinna posiadać metryczkę.

Pracę należy nadsyłać do 6.12.2019 roku Na adres:

Zespół Szkół Specjalnych nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych

przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera

Szpitalna 27/33

60-572 Poznań

Rozwiązanie konkursu nastąpi 13.12.2019 roku.

Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły www.zss110.pl

UWAGA!!!

Wszystkie prace wykonane przez uczestników konkursu przechodzą na własność organizatora.

Wzięcie udziału w konkursie jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz na publikacje na naszej stronie internetowej oraz Facebooku.

 

Wszelkie pytania prosimy kierować do organizatorek konkursu:

Sylwia Błażejczak sylwia.blazejczak@gmail.com

Anna Kaczorowska  annaczajczynska@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METRYCZKA

DANE AUTORA PRACY:

IMIĘ: ……………………………………………………

NAZWISKO: …………………………………………..

WIEK: ………………………………………………….

KLASA: ………………………………………………..

ADRES DOMOWY: ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA/ OPIEKUNA, ADRES SZKOŁY/ PLACÓWKI : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………..

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie pt.: „Narysujemy swoje prawa i świętujmy 10 grudnia – Dzień Praw Człowieka!” oraz na wykorzystanie prac plastycznych w celach promocyjnych szkoły (strona internetowa, Facebook, wystawa w holu głównym szpitala).

 Regulamin konkursu  dostępny na stronie internetowej szkoły: www.zss110.pl.

 

PODPIS RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO: ……………………………………………….