Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych
Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu
Godło Orła Białego

Dla rodziców

 

O SZKOLE…

Nasza placówka istnieje od 1971 roku. Od początku jej wizją  jest wspieranie  i zapewnienie bezpieczeństwa emocjonalnego dzieciom przebywającym w szpitalu oraz stworzenie wszystkim uczniom równych szans wszechstronnego rozwoju poprzez szeroki zakres działań lekcyjnych i pozalekcyjnych, tworzenie optymalnych warunków do kontynuowania nauki
i wyrównywania braków spowodowanych chorobą, odpowiednie metody dydaktyczne, rozwijanie zainteresowań, zdolności i aktywności twórczej.

Kompleksowa i profesjonalna opieka dydaktyczno-wychowawcza ma pomóc im uwierzyć we własne możliwości i poznać smak sukcesu. Chcemy tworzyć warunki wspomagające proces leczenia ucznia
i przygotować ich do życia w integracji
ze społeczeństwem.

 

 

 Kto może się uczyć w tej szkole?

Każdy pacjent szpitala, któremu pozwala na to samopoczucie i nie ma przeciwskazań zdrowotnych.

 

Czy szkoła szpitalna jest obowiązkowa?

Tak, zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem oświatowym realizacja obowiązku szkolnego obejmuje wiek od 7 do 18 roku życia.

 

Czy trzeba mieć w szpitalu swoje podręczniki i zeszyty?

Nie ma takiego wymogu, jednak posiadanie własnych materiałów edukacyjnych z pewnością ułatwi wspólną pracę. Nauczyciele dysponują niezbędną bazą dydaktyczną.

 

Czy jest możliwość uzyskania w szpitalu ocen i zaświadczeń?

Tak, praca ucznia może być oceniona, można również uzyskać zaświadczenie
z ocenami oraz potwierdzające kontynuację nauki.

 

Czy w szkole szpitalnej realizowana jest podstawa programowa?

Tak, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem MEN. Zajęcia są kontynuacją realizacji treści przerabianych
 w szkole macierzystej, pozwalają też nadrobić ewentualne zaległości edukacyjne.

 

Czy dziecko może zdawać w szpitalu egzaminy kończące kolejne etapy edukacji?

Tak, jest to możliwe w szczególnych przypadkach, kiedy spełnione są odpowiednie warunki (np. wymagane procedury określone przez CKE, zgoda lekarza, możliwości psychofizyczne).

 

Gdzie odbywają się lekcje?

Lekcje odbywają się zwykle na oddziałach szpitalnych, w świetlicy, w salach pacjentów, czasami przy łóżku chorego.

 

Jak długo trwają lekcje?

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, zgodnie z obowiązującym w szkole planem lekcyjnym. Czas pracy z uczniem jest dostosowany do jego aktualnych możliwości psychofizycznych i zależy od liczby uczniów na oddziale.

 

Kto pracuje w szkole szpitalnej?

Wszyscy nauczyciele i wychowawcy są wysoko wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną. Oprócz wykształcenia kierunkowego, każdy z nich ukończył pedagogikę  leczniczą oraz inne studia podyplomowe
i kursy. To grupa stale doskonalących się specjalistów o dużej wrażliwości i empatii, którzy pracę w szpitalu traktują jak misję, nie jak zwykły zawód.

 

Czy rodzice uczestniczą w zajęciach?

Dla komfortu naszych uczniów zachęcamy dzieci, aby samodzielnie brały udział w lekcjach. Rodzice mają wtedy czas dla siebie. W wyjątkowych sytuacjach można odstąpić od tej zasady.

 

Jakie rodzaje zajęć oferuje szkoła szpitalna?

Są to zajęcia przedszkolne, szkolne (szkoła podstawowa i ponadpodstawowa) oraz cała gama zajęć pozalekcyjnych. Uczymy wszystkich przedmiotów obowiązkowych (z wyjątkiem wychowania fizycznego).

 

Czy przy szkole działa biblioteka?

Tak, szkoła posiada własną małą, ale dobrze zaopatrzoną i prężnie działającą bibliotekę. Znajduje się ona poza głównym budynkiem szpitala, ale pani bibliotekarka regularnie osobiście dostarcza książki czytelnikom.

 

Do kogo można się zwrócić w razie pytań i wątpliwości?

Wszelkich informacji można zasięgnąć u każdego nauczyciela i wychowawcy lub za pośrednictwem strony internetowej i Facebooka.

 

Kontakt:

Dyrektor: Beata Łukomska   

                   beata.lukomska@zss110.pl

 

Wicedyrektor: Romualda Rabsztyńska   

                           romualda.rabsztynska@zss110.pl

 

SEKRETARIAT:   sekretariat@zss110.pl

                                 tel. (61) 849-14-83