Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych
Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu
Godło Orła Białego

Prawa Dziecka w szpitalu

KARTA PRAW DZIECKA

 

   ♥  Ma prawo nie tylko do egzystencji, ale i do życia.

   ♥  Ma prawo do własnej osobowości, nie jest niczyją własnością.

   ♥  Ma prawo być równym każdej istocie, bez względu na wiek.

   ♥  Ma prawo oczekiwać szacunku.

   ♥  Ma prawo być sobą, posiadać własną tożsamość.

   ♥  Ma prawo wyrażać swoje myśli i uczucia, a także być wysłuchanym.

   ♥  Ma prawo pytać „dlaczego” i otrzymywać odpowiedź.

   ♥  Ma prawo być wychowywanym bez krzyku, lekceważenia czy poniżania.

   ♥  Ma prawo dorastać w swoim własnym tempie i oczekiwać akceptacji dla tego tempa.

   ♥  Ma prawo nie doznawać bólu fizycznego ze strony zagniewanych ludzi.

   ♥  Ma prawo być kochanym takim, jakim jest.

   ♥  Ma prawo pod rozważnym kierownictwem, do myślenia we własnym imieniu i do podejmowania  decyzji.

   ♥  Ma prawo do odpowiedzialności za siebie.

   ♥  Ma prawo do odczuwania radości, szczęścia, smutku, opuszczenia, złości i bólu.

   ♥  Ma prawo do wygrywania.

   ♥  Ma prawo troszczyć się i być podmiotem troski, wychowywać i być wychowywanym, dawać i otrzymywać.

   ♥  Ma prawo sam kształtować swoje przekonania, wierzenia i normy.

   ♥  Ma prawo do wolności.

   ♥  Ma prawo poznawać i akceptować prawa innych wynikające z karty praw.

 

 

Europejska Karta Praw Dziecka w Szpitalu

 

1. Dzieci powinny być przyjmowane do szpitala tylko wtedy, kiedy leczenie nie może być prowadzone w domu, pod opieką poradni lub na oddziale dziennym.

2. Powinny mieć prawo do tego, aby cały czas przebywali razem z nimi w szpitalu rodzice lub opiekunowie. Nie powinno być żadnych ograniczeń dla osób odwiedzających – bez względu na wiek dziecka.

3. Rodzicom należy stwarzać warunki pobytu w szpitalu razem z dzieckiem, należy ich zachęcać i pomagać im w pozostawaniu przy dziecku. Pobyt rodziców nie powinien narażać ich na dodatkowe koszty lub utratę zarobków. Aby mogli oni uczestniczyć w opiece nad dzieckiem, powinni być na bieżąco informowani o sposobie postępowania i zachęcani do aktywnej współpracy.

4. Dzieci i rodzice powinni mieć prawo do uzyskiwania informacji, a w przypadku dzieci, w sposób odpowiedni do ich wieku i możliwości pojmowania. Należy starać się o łagodzenie i unikanie zbędnych stresów fizycznych i emocjonalnych u dziecka w związku z jego pobytem w szpitalu.

5. Dzieci i ich rodzice mają prawo współuczestniczyć we wszystkich decyzjach dotyczących leczenia. Każde dziecko powinno być chronione przed zbędnymi zabiegami diagnostycznymi i leczniczymi.

6. Dzieci powinny przebywać razem z innymi dziećmi w podobnym wieku. Nie należy umieszczać dzieci razem z dorosłymi.

7. Dzieci powinny mieć możliwość zabawy, odpoczynku i nauki odpowiedniej do ich wieku i samopoczucia. Ich otoczenie powinno być tak zaprojektowane, urządzone i wyposażone, aby zaspokajało dziecięce potrzeby.

8. Przygotowanie i umiejętności personelu muszą zapewniać zaspokajanie potrzeb fizycznych i psychicznych dzieci.

9. Zespół opiekujący się dzieckiem w szpitalu powinien zapewnić mu ciągłość leczenia.

10. Dzieci powinny być traktowane z taktem i wyrozumiałością. Ich prawo do intymności powinno być zawsze szanowane.

 

źródło: Ministerstwo Zdrowia