Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych
Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu
Godło Orła Białego

Z kulturą mi do twarzy – edycja 3

 

W roku szkolnym 2022/2023  nasza szkoła przystąpiła  do  Międzynarodowego  Projektu Edukacyjnego „ Z kulturą mi do twarzy”. Do końca maja 2023 roku na oddziałach szpitalnych będziemy wykonywać różnorodne zadania związane z wprowadzaniem uczniów w świat wartości: ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji. Wskazywać będziemy wzorce postępowania i budowania relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia. Będziemy także wzmacniać poczucie tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej. Udział w projekcie pozwoli także na formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunki dla godności innych osób