Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych
Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu
Godło Orła Białego

Dostępność

Deklaracja dostępności Strony internetowej Zespołu Szkół Specjalnych nr 110 w Poznaniu

Zespół Szkół Specjalnych nr 110 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony internetowej Zespołu Szkół Specjalnych nr 110 w Poznaniu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak tekstu alternatywnego do grafik
 • Brak tekstu alternatywnego przy grafikach pełniących rolę odnośników
 • Brak mapy strony

Wyłączenia

 • Dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Beata Łukomska.
 • E-mail: beata.lukomska@zss110.pl
 • Telefon: (61) 849-14-83

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 110
 • Adres: ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
 • E-mail: zespolszkol110@wp.pl
 • Telefon: (61) 849-14-83

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Aby dostać siędo pomieszczeń znajdujących się na wyoskim parterze konieczne jest pokonanie schodów, niestety na chwilę obecną nie posiadamy windy, ani żadnych udogodnień architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku nie można wejść z psem przewodnikiem. W budynku nie zastosowano oznaczeń w alfabecie Breill’a. W budynku nie zianstalowana żadnych udogodnień dla osób niedosłyszących lub niesłyszących.