Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych
Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu
Godło Orła Białego

O projekcie

 

 

 

 

Projekt pod nazwą „Pedagog szpitalny- wrażliwość, optymizm, profesjonalizm” będzie dwuletnim projektem doskonalącym różnorodne kompetencje nauczyciela szkoły szpitalnej. Rozpocznie się wpaździerniku 2019 i zakończy w wrześniu 2021r.

Projekt zakłada trzy mobilności:

  1. job shadowing,
  2. uczestnictwo w kursie specjalistycznym HOPE w Tallinie
  3. teaching assignment.

 Zakłada on poznanie nowoczesnych metod i form pracy z dziećmi przewlekle chorymi, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci przebywających na oddziałach: onkologii i hematologii oraz psychiatrii. Wiedzę tę chcemy poszerzyć i uaktualnić podczas zagranicznych szkoleń,  obserwacji i prowadzeniu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz różnych zajęć terapeutycznych. Przy mobilności teaching assigment zajęcia realizowane będą w oparciu o założony projekt eTwinning.

Głównym celem projektu jest nawiązanie szerokiej, międzynarodowej współpracy i wymiana doświadczeń z nauczycielami szkół szpitalnych w Europie uwzględniająca potrzeby dzieci przewlekle chorych.

Działalność naszej szkoły, która jest szkołą szpitalną, jest wąską dziedziną szkolnictwa specjalnego, skupiającą się na realizacji zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia-pacjenta.

W projekcie uczestniczy: kadra zarządzająca i część kadry pedagogicznej Zespołu Szkół Specjalnych nr 110 przy Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Uczestnicy projektu to nauczyciele przedszkola, nauczyciele przedmiotowi uczący w szkole podstawowej i liceum oraz wychowawcy zajęć pozalekcyjnych. Są oni specjalistami w zakresie wąskiej dziedziny szkolnictwa specjalnego jaką jest pedagogika lecznicza. W codziennej pracy działania nauczycieli skupiają się na realizacji zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia-pacjenta oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu, stygmatyzacji i defaworyzacji ze względu na chorobę. Uczestnicy projektu toczłonkowie organizacji HOPE (Hospital Organisation of Pedagoguses in Europe) zrzeszającej nauczycieli ze szkół szpitalnych z 33 krajów, głównie w Europie oraz stowarzyszeń działających na rzecz dzieci i młodzieży: “Wystarczy Gest” i ASTER.

W projekcie zaplanowanych zostało 26 wyjazdów job shadowing, 6 wyjazdów teaching assigment oraz uczestnictwo 6 osób w szkoleniach specjalistycznych HOPE: „The heart of teaching. Where H – hospital teaching, E- engagement; A- alternative education; R- research; T- technology” w Tallinie(Estonia) w 2020 r.

Oczekiwanymi rezultatami są m.in.: podniesienie jakości pracy w naszej szkole, podniesienie kompetencji językowych, zawodowych i metodycznych kadry zarządzającej i pedagogicznej, powiększenie grona nauczycieli podejmujących współpracę ze szkołami z innych krajów, także oparciu o platformę eTwinning. Nawiązanie współpracy międzynarodowej ze szkołami szpitalnymi oraz innymi typami szkół w Polsce i Europie, których działania skoncentrowane są na zapobieganiu wykluczeniu społecznemu, stygmatyzacji i defaworyzacji. Uczestnicy projektu zdobędą i poszerzą dotychczasową wiedzę w zakresie: rozumienia specyfiki schorzeń i jednostek chorobowych uczniów, stosowania innowacyjnych metod i form aktywizowania ucznia-pacjenta oraz zgłębią zagadnienia związane z: przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu, stygmatyzacji i defaworyzacji uczniów ze względu na chorobę. Uczestnicy projektu otworzą się także na nową kulturę uwzględniając systemy edukacyjne innych krajów.

Osoby uczestniczące w projekcie podzielą się zdobytą wiedzą i doświadczeniem z pozostałymi nauczycielami swojej placówki i innych szkół szpitalnych Rezultaty mobilności wykorzystają w codziennej pracy z uczniami oraz w kontaktach z rodzicami.

Aby upowszechniać i utrwalać rezultaty projektu w naszej placówce, innych szkołach, a także wśród rodziców i w środowisku lokalnym organizować będziemy szkolenia i warsztaty. Dzieląc się zdobytą wiedzą i chcąc wzmocnić pozycję szkolnictwa szpitalnego zorganizujemy konferencję dla nauczycieli ze szkół szpitalnych oraz ogólnodostępnych. Stworzymy ulotkę informacyjną prezentującą misję i działalności naszej szkoły szpitalnej oraz zasady współpracy szkoły szpitalnej z szkołą macierzystą ucznia. Zostanie także przygotowana anglojęzyczna wersja strony internetowej szkoły, a także ukażą się publikacje związane z projektem.